Jiaxing Haitaing Electronics Co. Ltd

Jiaxing Haitaing Electronics Co. Ltd
1st Jinggong Road
Yandong Village, Wuyuan Town
Haiyan, Zhejiang Province
China